สำหรับนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ที่เข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

กำหนดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามเอกสารแนบและที่ได้ส่งเมล์ไปแล้ว

ขอให้ตอบกลับมาด้วยว่า เข้าร่วมได้หรือไม่ ที่เบอร์ 082-4439594 

ขอให้เข้าไปอ่านเมล์ด้วยค่ะ