กรมเจ้าท่า ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังข้อคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารยูนิลิเวอร์ ภายในโรงเรียนบ้านสำนัก หมู่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิศวกรรม กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี โทร : ๐๒-๒๓๔-๓๕๙๓
  • รายละเอียด คลิกที่นี่