การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557