ขอให้นิสิตทุกชั้นปีเข้าไปประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ได้ที่ https://eassess.ku.ac.th/index-2.php ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค.2558