1.  ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ดูที่ attachment

 

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

 

           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครทั้ง แผน  ก  และแผน  ข   สมัครได้ทั้งเสาร์ - อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์

 

กำหนดการรับสมัคร

ขั้นตอน

ภาคต้น

ภาคปลาย

1. รับสมัคร

-

15 ส.ค. – 28 ต.ค. 59

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

-

จันทร์ 7 พ.ย. 59

3. สอบข้อเขียน

-

เสาร์ 19 พ.ย. 59

เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. สัมภาษณ์

-

เสาร์ 26 พย. 59

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

-

อังคาร 13 ธ.ค. 59

5. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

-

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  สมัครได้ทั้งเสาร์ - อาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์

 

สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ        สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ   สำเนาประกาศนียบัตร 2 ฉบับ

 

สำเนาใบรายงานคะแนนฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว 2 ฉบับ       

 

วิชาที่สอบ 1.  ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  2.  เคมีสิ่งแวดล้อม  3.  การจัดการปัญหามลพิษ

 

 

          วัน – เวลาเรียน:                     วันเสาร์ – วันอาทิตย์   เวลา  09.00 – 16.00  น.

          ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร:            แผน  ก   220,000 บาท         แผน  ข   250,000 บาท

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโครงการ/สาขาวิชา

โทรศัพท์ 082-4439594

 facebook : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

http://eve.eng.ku.ac.th/index.php/th/