ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน์
Assist.Prof.Kotchakorn Suranowarath

รหัสอาจารย์: E1413
ห้องพัก:
อีเมล์: fengkos@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1007

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
- M.Eng. (Industrial Engineering)
Texas Tech University, USA, 2533
- M.Sc. (Environmental Engineering)
University of Southern California, USA., 2543

 

ผลงาน