รศ. ภัชราภรณ์  สุวรรณวิทยา
Assoc. Patcharaporn Suwanvitaya

รหัสอาจารย์: E1407
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpasu@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1011

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
- M. App. Sc. (Food Technology)
University of New South Wales, Australia, 2528

 

ผลงาน