ผศ. จีมา  ศรลัมพ์
Assist.Prof.Cheema Soralump

รหัสอาจารย์: E1404
ห้องพัก:
อีเมล์: fengcmc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1034

 

 

ประวัติการศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
- M.Eng. (Environmental Engineering ) Asian Institute of Technology, 2540
- Ph.D. (Environmental Engineering in Civil Engineering)
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA., 2546

 

ผลงาน