รศ. พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
Assoc.Prof.Pongsak Noophan

รหัสอาจารย์: E1419
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpsn@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1008

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535
- M.Sc. (Environmental Science and
Engineering)
 Colorado School of Mines, USA, 2542
- Ph.D.(Environmental Science and   Engineering)
 Colorado School of Mines, USA, 2546

 

ผลงาน