ผศ. มณฑล ฐานุตตมวงศ์
Assist.Prof.Monthon Thanuttamavong

รหัสอาจารย์: E1414
ห้องพัก:
อีเมล์: Monthon.t@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1171

 

 

ประวัติการศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
- M.Eng. (Urban Engineering)
The University of Tokyo, Japan, 2543
- Ph.D. (Urban Engineering)
The University of Tokyo, Japan, 2546

 

ผลงาน