รศ. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
Assoc.Prof.Sanya Sirivithayapakorn

รหัสอาจารย์: E1409
ห้องพัก:
อีเมล์: Sanya.si@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1013

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- M.Sc. (Environmental Science and
Engineering)
University of Texas at Arlington, USA., 2541
- Ph.D. (Environmental Science and
Management)
 University of California Santa Barbara, USA, 2546

 

ผลงาน