รศ. ชาติ เจียมไชยศรี
Assoc.Prof.Chart Chiemchaisri

รหัสอาจารย์: E1408
ห้องพัก:
อีเมล์: fengccc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1010

 

 

ประวัติการศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
- M.Eng. (Environmental Engineering)
Asian Institute of Technology, 2533
- D.Eng. (Environmental Engineering)
University of Tokyo, Japan, 2536

http://www.ku.ac.th

ผลงาน