ผศ. อัจฉรา ดวงเดือน
Assist.Prof.Utchara Duangdeun

รหัสอาจารย์: E1410
ห้องพัก:
อีเมล์: fengutd@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1014

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2523
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531

 

ผลงาน