รศ. ฉัตรดนัย จิระเดชะ
Assoc.Prof.Chatdanai Jiradecha

รหัสอาจารย์: E1416
ห้องพัก:
อีเมล์: fengcnj@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1019

 

 

ประวัติการศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
- M.Eng. (Environmental Engineering)
University of New Haven, West Haven, CT, USA., 2536
- Ph.D. (Environmental Engineering)
Illinois Institute of Technology, USA., 2541

 

ผลงาน