รศ. วิไล เจียมไชยศรี
Assoc.Prof.Wilai Chiemchaisri

รหัสอาจารย์: E1411
ห้องพัก:
อีเมล์: fengwlc@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1015

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
- M.Sc. (Water and Wastewater Engineering)
 Asian Institute of Technology, 2536
- D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management)
Asian Institute of Technology, 2543

 

ผลงาน