ผศ. พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
Assist.Prof.Peerakarn Banjerdkij

รหัสอาจารย์: E1418
ห้องพัก:
อีเมล์: fengpkba@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1005

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
- D.Tech.Sc. (Toxicology, Technology and Management)
Asian Institute of Technology, 2546

 

ผลงาน