ผศ. สุชาติ เหลืองประเสริฐ
Assist.Prof. Suchat  Leungprasert

รหัสอาจารย์: E1401
ห้องพัก:
อีเมล์: fengscl@ku.ac.th
โทรศัพท์: 1001,1027

 

 

ประวัติการศึกษา

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
- Ph.D. (BiologicalEngineering)
University of Guelph, Canada, 2547

 

ผลงาน