ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
Dr.Pichnaree Lalitaporn

รหัสอาจารย์: E1421
ห้องพัก:
อีเมล์:fengprla@ku.ac.th 
โทรศัพท์:1020 

 

 

ประวัติการศึกษา

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

กลุ่มแนวทางวิจัย

ประสบการณ์โดยย่อ