ดร. วิลาสินี อยู่ชัชวาล
Dr. Wilasinee Yoochatchaval

รหัสอาจารย์: 1423
ห้องพัก:
อีเมล์: fengwny@ku.ac.th
โทรศัพท์:

 

 

ประวัติการศึกษา

สาขาวิจัยที่เชี่ยวชาญ

กลุ่มแนวทางวิจัย

ประสบการณ์โดยย่อ