Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตในวิชา 01210434 Pollution Prevention ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

302163078_509232391009037_5343319496232620062_n

นิสิตในวิชา 01210434 Pollution Prevention ในโครงการ International Undergraduate Program ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตแลกเปลี่ยน exchange students จากประเทศฝรั่งเศส อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เข้าดูงานกระบวนการผลิตนม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันจันทร์ 29 สิงหาคม 2565 9.30-11.00 น คุณพรทิพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและคุณอธิวัตร ให้การบรรยายด้านเทคนิคและการผลิตภายในไลน์การผลิต นิสิตได้รับความรู้ด้านการบริหารกิจการ รายละเอียดด้านกระบวนการผลิต และบรรจุ นม ระบบการให้พลังงาน/ชื้อเพลิง การใช้น้ำ และ boiler และความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งระบบจัดการน้ำเสียจากการผลิตนม โดยนิสิตในคลาสประกอบด้วย นิสิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 7 คน และ exchange student 7 คนโครงการ International Undergraduate Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ การบรรยายเป็นแบบสองภาษาไทยและผู้สอนเป็นผู้แปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับรัฐบาลออสเตรเลียในต้นปี 2499 จนปัจจุบัน ทำการผลิตนมด้วยระบบ Pasteurization พร้อมอุปกรณ์ตีไขมัน (Homogenization) มีขนาดกำลังผลิต 4 ตันต่อชั่วโมง โดยรับซื้อน้ำนมดิบมาผลิตเป็นนมเกษตรจาก 3 แหล่ง ได้แก่ บริษัทกลุ่มพัฒนาโคนมซับสนุ่น จำกัด บริษัท เกรทมิลค์ จำกัด และบริษัท ทรัพย์ขาม ทีดี แดรี่ฟาร์ม จำกัด โดยทั้ง 3 แหล่งมีการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำนมดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีความปลอดภัย นอกจากนี้โรงนมยังได้รับมาตรฐานศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ GMP การผลิตอาหารชนิดนมพลาสเจอร์ไรส์และน้ำดื่มเกษตร จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเข้ารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP (Codex) & HACCP จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เป็นมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Facebook
Email