Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาภาควิชา

Previous slide
Next slide

ปรัชญาและปณิธาน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีปรัชญา ปณิธานและวิสัยทัศน์สอดคล้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และการเพิ่มจำนวนประชากร อันจะทำให้สามารถพัฒนาประเทศโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม นอกจากนี้ภาควิชาฯยังให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมใหม่และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยของภาควิชาฯให้อยู่ในระดับสากล
“ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง” (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
วิสัยทัศน์
ดำรงสถานภาพความเป็นหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
พันธกิจหลักของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย

 • การผลิตบัณฑิต
 • การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
 • การยกระดับหลักสูตรนานาชาติให้มีความเป็นสากลรองรับการเป็นประชาคมอาเซี่ยนและการเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา

ด้านการพัฒนานิสิต

 • การพัฒนาทักษะการวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตโดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษและการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

ด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์

 • การดำเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ในภาควิชาฯให้สอดคล้องกับความต้องการของรัฐและเอกชน
 • การส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยภายในภาควิชาฯ/หรือระหว่างภาควิชาฯ/หน่วยงานภายนอกคณะ
 • การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนิสิตในโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
 • การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตและอาจารย์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
 • การจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย

ด้านการบริการวิชาการ

 • การดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ
 • การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและเป็นกรรมการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งนิสิต อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯมีส่วนร่วม

ด้านการบริหารจัดการ

 • การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานภาควิชาฯ
 • การประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนปฏิบัติการระยะยาวโดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
 • การสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับการพัฒนา

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(02) 797-0999 ต่อ 1002-1004,1033
(02) 579-0730

env@ku.ac.th

© 2022 — EVE.ENG.KU.AC.TH All rights reserved.