Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering Kasetsart University

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคต้น 2566

66reg

คลิ๊กสมัครที่นี้

ปริ้นแบบฟอร์มการสมัคร  กรอกเอกสารใบสมัคร พร้อมปิดรูปถ่ายให้เรียบร้อย รวมทั้งชำระค่าสมัคร เพื่อแนบไฟล์เอกสาร  line ID พี่ปู : poovihok หรือโทร  0876773141

มาสมัครด้วยตนเอง เปิดทำการทุกวันรวม เสาร์ – อาทิตย์  หยุดวันนักขัตฤกษ์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 31 พ.ค. 66     หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ตู้ปณ 1032 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10903 ก่อนวันปิดรับสมัคร 

  **  ค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษา  250,000  บาท **
 โดยชำระเป็นภาคการศึกษา ภาคละ 62,500 บาท

Facebook
Email